วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภูมิศาสตร์ประเทศกัมพูชา


กัมพูชา (Cambodia) หรือ เขมร มีชื่อเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กัมพูชาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
อาณาเขต : ทิศเหนือติดกับประเทศลาวและประเทศไทย  ทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับทะเลอ่าวไทยและประเทศไทย กัมพูชามีเลสาบน้ำจืดซึ่งเกิดจากแม่น้ำโขงมีขนาดใหญ่ในที่สุดในเอเชียชื่อว่าโตนเลสาบ (The Tonle Sap Lake) มีแม่น้ำโขงไหลผ่านยาว 500 กิโลเมตร จากนั้นไหลเข้าสู่เวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้ นับว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติ
โตนเลสาบ แทบอยู่กลางของประทศกัมพูชา ฤดูแล้งพื้นที่ 3000 ตารางกิโลเมตร ฤดูฝนน้ำหลากน้ำท่วมถึง 10000 ตารางกิโลเมตร และลึกถึง 13 เมตร โตนเลสาบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ก๊อมปงธม ก๊อมปงฉนัง โปธิสัตย์  บัดด๊อมบองและเสียมเรียบ ในโตนเลสาบมีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด
ภูเขา ยอดเขาสู่งสุดของกัมพูชาคือ พนมออรัล (Oral Mountain) สู่งจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.813 เมตร
ป่าไม้ กัมพูชาเป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปี ค.ศ 1960 (พ.ศ 2503) เคยมีป่าไม้มากถึง 75 เปอร์เช็นต์ ของประเทศ  ปี ค.ศ 1993(พ.ศ 2536-7)ลดเหลือ 50 เปอร์เช็นต์ ปัจจุบันป่าไม้ลดลงเป็นอย่ามากหลังจากรัฐบาลเปิดให้สัมปทานป่ากับบริษัทเอกชนจากต่างประเทศ
ภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม
*ฤดูฝนเริ่มจากเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม
*ฤดูแล้งเริ่มจากเริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน
เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงที่สุด         เดือนมากราคมมีอุณหภูมิต่ำที่สุด      เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกมากที่สุด
เมืองหลวง  กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
ประชากร 16 ล้านคน เป็นหญิ่ง 52% เป็นชาย 48% (ค.ศ 2008) 60%ของประกรทั้งประเทศอายุต่ำกว่า 28ปี เนื่องมาจากสงครามล้างเผ่าพันธุ์  ประชากร 96% เชื้อสายเขมร นอกนั้นเป็นเชื้อสาย จีน เวียดนาม จาม (นับถือศาสนาอิสลาม) และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
ศาสนา ฮินดูศาสนาที่เข้ามาจากอินเดียผ่านชวาเมื่อกว่า 2000 ปีมาแล้ว ต่อมามีศาสนาพุทธ นิกายมหายานเข้ามาเมื่อ 800ปีก่อน ส่วนนิกายหินยานเข้ามาภายหลัง ในรัชสมัยของนักองค์จันทร์ในปี ค.ศ 1516 (พ.ศ 2059) ปัจจุบันพุทธศาสนา นิกายหินยานเป็นศาสนาประจำชาติ
ภาษา: กล่าวกันว่าภาษาและสำเนียงเขมร (แขมร์) เป็นภาษาราชการนั้นประดุจเครื่องดนตรีจากสรวงสวรรค์ มีความไพเราะและท่วงทำนองเสนาะและยังเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรากฐานมาจากอักษรพรามณ์ทางภาคใต้ของอินเดีย และมีอิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤต ที่มากับพุทธศาสนา เมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองกัมพูชาจึงมีประชาชน ไม่น้อยที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็ภาษาที่2 และมีชาวกัมพูชารุ่นใหม่ไม่น้อยที่พูดได้ ทั้งภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ จีน หญี่ปุน และภาษาต่างชาติ ต่าง ๆ ซึ่งมีโรวเรียนเปิดสอนพิเศษหลายแห่งโดยเฉพาะในจังหวัดเสียมเรียบ และพนมเป็ญซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของกัมพูชา
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติ
สกุลเงิน: สกุลเงินของประเทศกัมพูชาคือ เรียล (Riel) สำหรับเงินสกุลดอดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาก็มีความสคัญในประเทศกัมพูชานักท่องเที่ยวนิยมเอาไปใช้จ่ายชำระค่าบัตรเข้าชมโบราณสถานต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงราคาเป็นเงินเรียญ US$ ดีกว่าจะชำระเป็นเงินบาทไทยและเงินเรียลของกัมพูชา ส่วนใหญ่เงิน US$ จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวกัมพูชาดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยที่จะเห็นชาวกัมพูชาใช้เงิน US$ อย่างแพร่หลาย พอ ๆ กับเงินเรียลเงินสกุลของตัวเอง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนเงินสามารถแลกเปลี่ยนไดตามร้านแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ภายในเมืองเสียมเรียบ
ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยที่ราบรอบทะเลสาบเขมร และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม กัมพูชา มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง คือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัม ที่เป็นพรมแดนกับประเทศเวียดนาม ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นพรมแดนกับประเทศไทย
ด้านใต้และตะวันตกใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศไทย เฉพาะด้านตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง
ร้านอาหาร อาหารหลักของชาวกัมพูชาก็คือ ข้าวเช่นเดียวกับไทย กัมพูชามีร้านอาหารนานาชาติไม่ว่าเป็นอาหารจีน ยุโรป ญี่ปุ่น และ อาหารไทย
สถานที่พัก โรงแรม สถาน ที่พัก โรงแรม และ รีสอร์ท มีเป็นหมื่นห้องของแหล่งท่องเที่ยวในกัมพูชา โดยเฉพาะเมืองเสียมเรียบ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก แม้กระทั้งมีเป็นหมื่นห้องแต่ท่านต้องทำการสำรองห้องพักก่อนโดยเฉพาะช่วง High Season จะมีนักท่องเที่ยวเยอะจึงขอแนะนำให้สำรองห้องพักก่อนเดินทางเป็นการดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น